KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 031/2556
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีคำสั่ง คณะฯ ที่ 054/2554 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์" ประกอบด้วย

รายนาม :
1.ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานอนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานอนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
7 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
9 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
10 .  นายอภิชน สมมิตร  อนุกรรมการ
11 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  อนุกรรมการ
12 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการและเลขานุการ
13 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
15 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
22 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
26 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
27 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
28 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
29 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
30 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
31 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
 
2.ด้านแผนดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพ และด้านบริหารความเสี่ยง
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานอนุกรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  อนุกรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
6 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  อนุกรรมการ
7 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  อนุกรรมการและเลขานุการ
9 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
3.ด้านการเงินและงบประมาณ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานอนุกรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  อนุกรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
7 .  นางระยอง วัฒนากุล  อนุกรรมการ
8 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  อนุกรรมการและเลขานุการ
9 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
4.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานอนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานอนุกรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  อนุกรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  อนุกรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  อนุกรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
5.ด้านบริหารงานบุคคลและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานอนุกรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานอนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  อนุกรรมการ
7 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการ
8 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการ
9 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  อนุกรรมการและเลขานุการ
10 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
6.ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานอนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานอนุกรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  อนุกรรมการและเลขานุการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 21 มกราคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th