KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 046/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัยร่วมกัน และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถพัฒนาโครงการวิจัย และมีศักยภาพในการทำงานวิจัย รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้ โดยกำหนดจัดโครงการเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 วันที่ 17 และ 18 มกราคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคาร 3 ระยะที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม สมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 ระยะที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม วิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 ระยะที่ 4 ครั้งที่ 1 : วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ครั้งที่ 2 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ครั้งที่ 3 : วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานโครงการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานโครงการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th