KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 049/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานคณะกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
9 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
10 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.วางแผนการดำเนินการและจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์และกิจการพิเศษ ให้สอดคล้องตามนโยบาย พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษตามแผน
3. จัดทำข้อมูลข่าวสารของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และจัดบอร์ดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
4. จัดทำข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ ทุก 2 เดือน ผลิตสื่อแนะนำคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วิดิทัศน์ แผ่นพับ เป็นต้น
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะฯ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงในปีต่อไป
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th