KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 52/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจรับรองคุณภาพสถานประกอบการ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (คำสั่งสภาการพยาบาล)วัตถุประสงค์ :อนุสนธิคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 6/2547 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจรับรองคุณภาพสถานประกอบการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ประกอบด้วยที่ปรึกษา ประธาน รองประธาน และอนุกรรมการ รวม 14 คน โดยมีหน้าที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสถานพยาบาลและผดุงครรภ์ กำหนดระบบ เกณฑ์ และเครื่องมือในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและผดุงครรภ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาลและผดุงครรภ์และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน นั้น
บัดนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 ให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจรับรองคุณภาพสถานประกอบการการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มเติม
ข้อ 2 ให้บุคคลตามข้อ 1ทำหน้าที่ตามคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 6/2547 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th