KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 468/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการองค์กร และได้มีคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 167/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ที่ปรึกษา
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
8 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
12 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
13 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
14 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
15 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
18 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
19 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
20 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสานเชิงนโยบายกับผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
4. ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความรู้ต่อผู้บริหาร
5. รายงานผลการดำเนินด้านการจัดการความรู้ต่อผู้บริหารของคณะ
กรรมการที่เป็นผู้แทนของกลุ่มวิชาและสาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ
1. ร่วมวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการความรู้ ของกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน
2. เป็นผู้ประสาน และร่วมผลักดันให้มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในกลุ่มวิชา สาขาวิชาและหน่วยงาน
3. ติดตามและตรวจสอบการจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา สาขาวิชาและหน่วยงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
4. เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน
5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ครอบคลุมความรู้ที่เป็นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ และ แนวทางการบริหารจัดการในองค์กร
กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้
2. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ และร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
เลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการ และทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุม
3. บันทึกและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
4. ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน
ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th