KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 394/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium: Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practiceวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 214/2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium: Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy นั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ JBI Australia ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “คณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium: Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice” เพิ่มเติมประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  รองประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการและเลขานุการ
2 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายคัดกรองบทคัดย่อ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
6 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนนำเสนอผลงานและจัดการเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
7 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย Cultural Show
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
2 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
5 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์
1 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการศึกษา
1 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
2 .  นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
6 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
9 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
11 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
12 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
4 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
5 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
6 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
7 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
8 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
10 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
7 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
8 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
9 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
10 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 ตุลาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th