KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 108/2556
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงานวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง จากศูนย์การดูแลสุขภาพคนทำงานและความปลอดภัย เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องประกอบกับมีการเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการในศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอยกเลิกเฉพาะคณะกรรมการศูนย์การดูแลสุขภาพคนทำงานและความปลอดภัยและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 14 มีนาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th