KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 403/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium: Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 394/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium: Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้การดำเนินโครงการซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรงดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ JBI Australia ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “คณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 8th Biennial Joanna Briggs International Colloquium: Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice” เพิ่มเติมประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนนำเสนอผลงานและจัดการเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายหารายได้และผู้สนับสนุน
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th