KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 058/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2555 คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคณะฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
8 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.วางแผนการดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ สอดคล้องตามนโยบายคณะฯ
2.กำกับดูแลผู้เช่าร้าน ในส่วนพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สถานที่จัดจำหน่ายอาหารและการให้บริการ และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนำที่ดินและพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปให้หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ตามประกาศ วันที่ 19 เมษายน 2554 โดยเคร่งครัด
3.พิจารณาคำขอของผู้ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าและบริการในส่วนพื้นที่ของ คณะพยาบาลศาสตร์
4.พิจารณาการเสนอขอ และ/หรือ ยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่ในส่วนพื้นที่ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลและสนับสนุนพัฒนาการบริการของร้านอาหารและ ร้านบริการ ในส่วนของพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์
ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th