KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 124/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย ในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 08.00-16.00 น. การบรรยาย ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ และบูธนิทรรศการ ณ ห้องโถง อาคาร 2 และลานจอดรถอาคาร 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล การนำไปใช้ประโยชน์ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ และเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันในการสร้างนวัตกรรม
เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล" ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดตั้งกลุ่มวิจัยนวัตกรรม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดบูธนิทรรศการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
9 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
11 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
12 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
3 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
4 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของขวัญและของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
3 .  นางสาวสุลิสา จริยาเลิศศักดิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th