KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 156/2556
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 250/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำช้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 เพือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลให้คำปรึกษากับนักศึกษาภายในชั้นปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของอาจารย์ประจำชั้นดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ”

รายนาม :
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  คณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  คณะทำงาน
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  คณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  คณะทำงาน
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  คณะทำงาน
2 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  คณะทำงาน
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  คณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  คณะทำงาน
 
อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
1 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  คณะทำงาน
2 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :
1.เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2.สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและระหว่างชั้นปี
3.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4.ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5.วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 19 เมษายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th