KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 474/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
6 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
3 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
4 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
2 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
3 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
4 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
5 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
6 .  นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
6 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
9 .  นางจริยา ใบผ่อง  กรรมการ
10 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
11 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
12 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
13 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
14 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
3 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
5 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
6 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
7 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
8 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
9 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
10 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
11 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
12 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
13 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
14 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
15 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายแอโรบิค
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
2 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ
1 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th