KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 409/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและแผดุงครรภ์ แห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery:A Collaborating Centre of the Joanna Briggs Institute (JBI) Faculty of Nursing, Chiang Mai University) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้จากผลงานวิจัยทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในรูปของรายงานการทบทวนอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบและข่าวสารสำหรับการปฏิบติที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสนับสนุนการนำความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติในระบบบริการเป็นสาขาแห่เดียวในประเทศไทยของ The Joanna Briggs Institute , Adelaid, Australia นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
10 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
18 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางการพยาบาล มีหน้าที่ต่อไปนี้ 1. ดำเนินโครงการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 2.สนับสนุนโครงการที่เป็น Best Practice Implemantaion หรือ Evidence-based Practice 3.จัดอบรมสัมมนาเรื่องการทบทวนความรู้ อย่างเป็นระบบ การปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ 4.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ 5. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการและกิจกรรมของสถาบัน Joanna Briggs และศูนย์ความรู้เชิงประจำัษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย

สั่ง ณ วันที่ : 17 กันยายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th