KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 479/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา (รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก)วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 2/2555-2556 จะจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 -21.00 น.ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก" ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  รองประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
5 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
6 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
6 .  นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มรรยาท ณ นคร  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
9 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
10 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
12 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
13 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
14 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
15 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
16 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
17 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
18 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
19 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
20 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
4 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
5 .  นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
6 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
7 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
8 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
8 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
9 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
11 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
13 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
14 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายซุ้มสอยดาวและของรางวัล
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
9 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
13 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
14 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
15 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
17 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
18 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
19 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
3 .  นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
5 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
6 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
7 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
8 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
9 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว  กรรมการ
7 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
11 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
12 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
13 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
14 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
15 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
16 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
17 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
18 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
19 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
20 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
21 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
22 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
23 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
24 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
25 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
7 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
8 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th