KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 245/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในคนวัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจหลักการ และเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง และคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐาน และเพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่อง จริยธรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในคน” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
3 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
5 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร จัดทำวุฒิบัตรและลงทะเบียน
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร จัดทำวุฒิบัตร และประเมินผล
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th