KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 263/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับรองคุณภาพการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนวัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับเข้าร่วมการขอรับรองคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล โดยการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในการขอรับรองคุณภาพฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเตรียมการรับรองคุณภาพดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพัสดุ-การเงิน
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 พฤษภาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th