KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 270/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน และพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ :
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องสัมพันธ์ไปกับการพัฒนาระบบกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานลดใช้พลังงาน และพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  คณะทำงาน
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  คณะทำงาน
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  คณะทำงาน
9 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
10 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงาน
12 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
13 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
14 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงานและเลขานุการ
15 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1.กำหนดนโยบาย มาตรการ และวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการลดใช้พลังงาน และการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามนโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของคณะพยาบาลศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ควบคุมดูแลวิธีการจัดการพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการฯ
4.กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการลดใช้พลังงาน และการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
5.ทบทวน ปรับปรุง พัฒนานโยบาย แผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการลดใช้พลังงาน และการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
6.ดำเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th