KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 305/2556
เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 011/2555 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้แต่งตั้งให้ นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา นั้น
เนื่องจาก นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1140/2556 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอแต่งตั้งให้ นางนงนุช ไชยยศ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th