KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 324/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์/สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าร่วมการสมโภชเทียนพรรษาและถวายวัด ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2556 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2556” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
3 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
4 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
5 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
6 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
9 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  กรรมการ
10 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
11 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
12 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับเงินบริจาคทำบุญ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
6 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
7 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
8 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
4 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
5 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
6 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
2 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th