KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 402/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :
ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ขออนุมัติจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 ซึ่งคณะฯได้ดำเนินการมาครบ 41 ปี และนับเป็นปีที่ 53 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มาร่วมงาน และให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้วของคณะฯ ตลอดจนศิษย์เก่า ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและ พบปะสังสรรค์ระหว่างกัน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญ ครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
10 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
16 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
17 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
18 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
19 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
20 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
21 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
22 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
23 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
5 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
7 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
8 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
9 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคปัจจัยทำบุญ
1 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
7 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
8 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
9 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
10 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
11 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
12 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
13 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
5 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
6 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
9 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
10 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
11 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
12 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
13 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
14 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
15 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
16 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
17 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
18 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
19 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
20 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
6 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 14 สิงหาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th