KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 418/2556
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษาวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 011/2555 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 ได้แต่งตั้งให้ นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 317/2556 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตั้งให้ นางนงนุช ไชยยศ ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีกำหนด 6 เดือน และให้มีการประเมินทุก 3 เดือน ดังความแจ้งแล้ว นั้น
เนื่องด้วย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในจากหน่วยปริญญาตรีและหน่วยบัณฑิตศึกษา เป็น หน่วยบริการการศึกษา ตามความเห็นชอบ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอยกเลิกให้ นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปริญญาตรี
และ นางนงนุช ไชยยศ พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา
พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ นางนงนุช ไชยยศ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา
และให้มีคณะกรรมการและกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา เป็นไปตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 317/2556 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทุกประการ

รายนาม :
หัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 สิงหาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th