KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 417/2556
เรื่อง เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ อาจารย์พจนีย์ ภาคภูมิ และ นางสาวภัคจิรา ใจมั่นวัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุญาตให้ อาจารย์พจนีย์ ภาคภูมิ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนางสาวภัคจิรา ใจมั่น ตำแหน่ง ครูคลินิก ขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑
จึงขอแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ และ อาจารย์นงลักษณ์ เฉลิมสุข เป็น ครูพี่เลี้ยง ทางคลินิก ของ อาจารย์พจนีย์ ภาคภูมิ และนางสาวภัคจิรา ใจมั่น โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก
3 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  ครูพี่เลี้ยงทางคลินิก
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 สิงหาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th