KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 461/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :
ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “ด้วยรักผูกพัน...วันเกษียณภาคภูมิ” ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจนผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการมุทิตาจิตแก่ ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูติบัตร ของที่ระลึกเกษียณและคำกล่าวคณบดี
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ดและจัดทำ CD
1 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
9 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
11 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
12 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการประพันธ์คำกลอน
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการจัดมอบของที่ระลึก
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
7 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
8 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
9 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
10 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
11 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
12 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
13 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
15 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
16 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
17 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
18 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
19 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
20 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
21 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
22 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
23 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
24 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
25 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
26 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
27 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
28 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
29 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
30 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
31 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
32 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประเมินผล และการเงิน
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
5 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
6 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
4 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
5 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
13 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
15 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
19 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
20 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
22 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
24 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  นายกนธี เกตุวงค์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
8 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
9 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
10 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
3 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
6 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
9 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
10 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
11 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
12 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
7 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
10 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
11 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
12 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
13 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
14 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
15 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
17 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
18 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th