KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 463/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ด้วย คณะทำงานลดใช้พลังงานและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 และในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ของแต่ละหน่วยงาน นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการตัดสิน ผลการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
8 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th