KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 467/2556
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ชุติมา มีชำนาญ และนายอภิชาติ กาศโอสถวัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุญาตให้ อาจารย์ชุติมา มีชำนาญ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนายอภิชาติ กาศโอสถ ตำแหน่ง ครูคลินิก ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 และหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑
จึงขอแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มุ้งตุ้ย เป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ชุติมา มีชำนาญ และ นายอภิชาติ กาศโอสถ โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ชุติมา มีชำนาญ และนายอภิชาติ กาศโอสถ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ครูพี่เลี้ยง
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  ครูพี่เลี้ยง
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th