KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 486/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏฎิบัติงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งให้ส่วนงานพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2556เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับเข็ม “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศ เกียรติคุณ” โดยกำหนดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มด้านบริการ กลุ่มด้านบริหาร และกลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านละ 1 รางวัล และเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายนาม :
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2556
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2556

สั่ง ณ วันที่ : 18 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th