KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 487/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับรองคุณภาพการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 263/2556 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับรองคุณภาพดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล โดยการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานในการขอรับรองคุณภาพฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการเตรียมการรับรองคุณภาพดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เพิ่มเติม)" ประกอบด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
6 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
2 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th