KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 582/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life)วัตถุประสงค์ :
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00-10.00 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วยการเดินและการตรวจสุขภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ดันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ และสังคม ชุมชนที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
5 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
6 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
7 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
8 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
9 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
12 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
13 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
15 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
16 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
8 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
14 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
17 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
18 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
20 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
22 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ
23 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดิน
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
7 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
8 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
10 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
11 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
12 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
13 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
14 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
15 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
8 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  ประธานอนุกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
4 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
5 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
6 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
7 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
8 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
9 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
13 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
14 .  นางสาวอาภรณ์ หล้าคำปัน  กรรมการ
15 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางสาวสุลิสา จริยาเลิศศักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
4 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
7 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
8 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
9 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
10 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
11 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
12 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
13 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
15 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
16 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจับหางบัตร
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
2 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
6 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
7 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
8 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
9 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
10 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
11 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและตรวจสุขภาพ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
9 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
10 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
13 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
14 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
15 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
16 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
17 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
18 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
19 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
5 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
6 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th