KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 582/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life)วัตถุประสงค์ :
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดโครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00-10.00 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วยการเดินและการตรวจสุขภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ดันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ และสังคม ชุมชนที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
9 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
10 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
11 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
12 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
13 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
14 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
15 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
16 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
5 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
6 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
8 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
10 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
20 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
21 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ
23 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดิน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
7 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
8 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
9 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
10 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
11 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
12 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
13 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
14 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
15 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
8 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
9 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
10 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
11 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
12 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
13 .  นางสาวอาภรณ์ หล้าคำปัน  กรรมการ
14 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
15 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและเลขานุการ
16 .  นางสาวสุลิสา จริยาเลิศศักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
6 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
9 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
10 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
11 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
12 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
13 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
14 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
15 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
16 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจับหางบัตร
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
7 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
8 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
9 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
10 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
11 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและตรวจสุขภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
12 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
16 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
17 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
18 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
19 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
5 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th