KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 608/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 - 2558วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 405/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554 - 2556 มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา นั้น
เนื่องจาก การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวใกล้ครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 – 2558” ประกอบด้วย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา ปี2556-2558
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  ประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
6 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
7 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
9 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
10 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
12 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
13 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
14 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
15 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
17 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
18 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
19 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
20 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
21 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
22 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
23 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
24 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
25 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
26 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th