KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 630/2556
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิตวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 006/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เนื่องด้วย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในจากหน่วยปริญญาตรีและหน่วยบัณฑิตศึกษา เป็น หน่วยบริการการศึกษา ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 418/2556 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้บุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอยกเลิกให้ 1) หัวหน้าหน่วยปริญญาตรี 2) หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา 3) นางสาวอรพิน พรหมตัน และ 4) นางนงนุช ไชยยศ พ้นจากตำแหน่งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต
พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ หัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา เป็นคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง ด้านการผลิตบัณฑิต

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

รายนาม :
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th