KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 629/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Sigma Theta Tau Thailand Chapter : Phi Omega at-large สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร : การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health : Transcultural Nursing and Health Care Quality) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
6 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
11 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
16 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
21 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
26 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
27 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
6 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
8 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
9 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
13 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
14 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
15 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
16 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
18 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
19 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
20 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
21 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
22 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
23 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
24 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
25 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
26 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
6 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
7 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
10 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
16 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
19 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
23 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงานวิจัย/Student forum
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
8 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
11 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
14 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
20 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
1 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
6 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
7 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
9 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
11 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
12 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
2 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
3 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
4 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
6 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
7 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
8 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
7 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
5 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
6 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
7 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
8 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
9 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
10 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th