KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาล6/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตวัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตร การฝึกอบรม การประเมินคุณภาพของสถาบันและการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2556 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  อนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :
ข้อ 2 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
2.1 วางเป้าหมาย จัดทำหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของสถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต และแหล่งฝึก
2.3 ประเมินคุณภาพของสถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต และแหล่งฝึก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรองหรือยกเลิกการรับรอง ทุก 5 ปี
2.4 รวบรวมรายชื่อผู้ที่ฝึกอบรมในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตทุกชั้นปีจากสถาบันเพื่อเสนอวิทยาลัยให้รายงานต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลทุกปี
2.5 ประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2.6 ดำเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ แล้วรายงานวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาอนุมัติและออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2.7 ติดตามผล เสนอแนะ และดำเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรม
2.8 ควบคุมให้การฝึกอบรมดำเนินไปตามเป้าหมายที่วิทยาลัยกำหนด
2.9 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ : 4 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th