KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 752/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนกตเวทิตาอาจารย์วัตถุประสงค์ :
ตามที่ ได้มีผู้บริจาคเงินเพื่อเป็นเงินสวัสดิการในการช่วยเหลืออาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้เกษียณอายุงานไปแล้ว นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านสวัสดิการการช่วยเหลืออาจารย์ ที่เกษียณอายุงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทุนกตเวทิตาอาจารย์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการทุนกตเวทิตาอาจารย์
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  เลขานุการ
6 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1.พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้เงินทุนกตเวทิตาอาจารย์
2.เยี่ยมเยียนอาจารย์ที่เกษียณอายุงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th