KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่4603/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ, และคณะทำงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3129/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการรวมทั้งเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด นั้น
ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 3129/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และแต่งตั้งคณะกรรมการ ,และคณะทำงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับจังหวัด
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับจังหวัด มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ร่วมประชุม กำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์การดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 1-2ครั้ง
2.เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ , งานวิจัย
3.ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล,วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
4.ร่วมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th