KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 5/2546
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชปริญญาบัตรของบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เำป็น คณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
5 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการ
7 .  อาจารย์ หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
9 .  อาจารย์ พิชาณี แสนมโนวงศ์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
11 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
14 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 มกราคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th