KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 826/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9วัตถุประสงค์ :
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่อง วิถีวิจัย : มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน และทางกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
 
ฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
6 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
9 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
10 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับและพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
 
ฝ่ายตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
5 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
6 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
9 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
10 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
11 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
2 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th