KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 867/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/2556-2558วัตถุประสงค์ :
ตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เชิญประชุม เพื่อแต่งตั้งประธานและรองประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 3/2556-2558 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/2556-2558” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 3/2556-2558
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  รองประธานกรรมการ
6 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  รองประธานกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
12 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
13 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
 


หน้าที่ :
1.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในคณะพยาบาลศาสตร์
2.รวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
3.นำเสนอประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อคณบดีและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจำคณะพยาบาลศาสตร์
4.ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานให้อาจารย์และบุคลากรทราบ
5.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th