KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 940/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม KM IT QAวัตถุประสงค์ :
ด้วย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ได้จัดโครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30–15.45 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรม KM IT QA” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
ฝ่ายนิทรรศการ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
7 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
8 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  กรรมการ
9 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
3 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
4 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
5 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
8 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
4 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th