KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมช.(กีฬา-สกอ.)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิควัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการแข่งขันจำนวน 19 ชนิดกีฬานั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันแอโรบิคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33
จึงมีประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิค โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแอโรบิค
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  อนุกรรมการ
7 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการและเลขานุการ
9 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1. จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและการเตรียมการต่าง ๆ เสนอต่อประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬาเพื่อขอความเห็นชอบ
3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขันและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำรายการและจำนวน อุปกรณ์การแข่งขัน อุปกรณ์ประจำสนามแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็น
5. จัดทำงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬา
6. ประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬา เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม ตลอดจนรายชื่อทีม หรือ รายชื่อนักกีฬาของแต่ละสถาบัน
7. ประสานงานกับหน่วยงาน และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. จัดเตรียมสนามแข่งัน และสนามฝึกซ้อม (ถ้ามี)
9. จัดทำรายงานและสรุปผลการแข่งขัน เสนอต่อประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬา
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬามอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 16 ธันวาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th