KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 036/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556วัตถุประสงค์ :
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2557 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์
จึงขอแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
6 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
7 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
8 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  อนุกรรมการ
9 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  อนุกรรมการ
10 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
11 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  อนุกรรมการ
12 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
13 .  นางปุณณภา วิริยะ  อนุกรรมการ
14 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  อนุกรรมการ
15 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
16 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  อนุกรรมการ
17 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  อนุกรรมการ
18 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  รองประธานกรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
4 .  นายอดุลย์ สีคำดี  อนุกรรมการ
5 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  อนุกรรมการ
6 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
7 .  นายปรีดา มณีวร  อนุกรรมการ
8 .  นายจรัล ใจงาม  อนุกรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
3 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th