KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 106/2557
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 143/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 193/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นมา นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
16 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
19 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
20 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
21 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
22 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
23 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
24 .  นางสาวนิศาชล รักสกุล  กรรมการ
25 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
26 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
27 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
28 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
29 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
30 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1.วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
2.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
3.เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4.ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ
5.สร้างความอบอุ่นใจและความคุ้นเคย ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 27 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th