KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 108/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นเพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556วัตถุประสงค์ :
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งให้ส่วนงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นในส่วนงาน เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นเพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 โดยรับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติ รวมถึงการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 นั้น
เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นเพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น เพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556” ประกอบด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นเพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 มกราคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th