KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 339/2557
เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา 2556 (สอบซ่อม)วัตถุประสงค์ :
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ (สอบซ่อม) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 คณะพยาบาลศาสตร์
จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ : สนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  คณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  คณะทำงาน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  คณะทำงาน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  คณะทำงาน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  คณะทำงาน
6 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  คณะทำงาน
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  คณะทำงาน
8 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  คณะทำงาน
9 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  คณะทำงาน
10 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  คณะทำงาน
11 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  คณะทำงาน
12 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  คณะทำงาน
13 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  คณะทำงาน
14 .  นางปุณณภา วิริยะ  คณะทำงาน
15 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  คณะทำงาน
16 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  คณะทำงาน
17 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th