KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 379/2557
เรื่อง อนุญาตให้ลาออก และมอบหมายบุคคลให้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 187/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้แต่งตั้งให้ นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา นั้น
บัดนี้ นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ ประสงค์ขอลาออกจากหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ ทางการพยาบาล เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึง
1.อนุญาตให้ นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วย การเรียนรู้ทางการพยาบาล
2.แต่งตั้ง นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th