KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช.0446/2557
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557 (เดือนมีนาคม 2557) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งพนักงานขับรถประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผู้ประสานงานของสนามสอบไปประจำยังสนามสอบโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และประสานงานสนามสอบต่างจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ คือ

รายนาม :
นักงานขับรถประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
1 .  นายไพทูลย์ จันที  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


หน้าที่ :
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

สั่ง ณ วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th