KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 533/2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 036/2557 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2557 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้ว นั้น
เนื่องด้วย ฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการเฉพาะรายดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. หัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา จาก กรรมการและเลขานุการ เป็น กรรมการ
2. นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ จาก ผู้ช่วยเลขานุการ เป็น กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th