KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 493/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2555 โดยให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน การรักษาความปลอดภัยเอกสารและการรักษาความปลอดภัยบุคคล นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
6 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ควบคุมดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2555
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาประกอบอาชญากรรมภายในคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยต่อคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่คณบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th