KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 934/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
17 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
18 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
19 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
20 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
21 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
22 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
23 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
27 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
1.ทบทวนและกำหนดขอบเขต หน้าที่ของอาจารย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1ภาระงาน 4 ด้าน (TOR) ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ
1.2ภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด
1.3คุณสมบัติของประธานกระบวนวิชา ผู้สอน และจำนวนผู้สอนในกระบวนวิชาต่างๆของ ทุกหลักสูตร
2.ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1ภาระงาน (TOR) ตามสายงาน
2.2ภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/เชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด
3.ทบทวนและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากรในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1มาตรฐานขั้นต่ำรวมทั้งเงื่อนไขเวลาที่จะต้องบรรลุภาระงาน
3.2เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาระงาน (TOR)
3.3เกณฑ์ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามภาระงาน ให้เป็นไปตามปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ
3.4แนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ระบบการมอบหมายงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.5หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
3.6ระบบการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การธำรงรักษาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติงาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.วิเคราะห์งานและจัดวางกำลังคน รวมทั้งจัดเตรียมกำลังคนในแต่ละงานของอาจารย์และบุคลากรอย่างเหมาะสม
5.วางแผนมอบมอบหมายงานแก่อาจารย์และบุคลากรเป็นรายปีอย่างเหมาะสม
6.วางแผนและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานและติดตามประเมินผล
7.เสริมสร้างและพัฒนาจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

สั่ง ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th