KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 555/2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 874/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งประธานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น
เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นประธานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอเปลี่ยนแปลงประธานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา

รายนาม :
ประธานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ
1 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :
1.จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติของแต่ละรายวิชา
2.ประสานงานการจัดการเรียนการสอนกับฝ่ายบริการพยาบาล
3.ประชุมร่วมกับอาจารย์นิเทศประจำหอผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยประชุมในสัปดาห์แรกระหว่างการฝึกปฏิบัติและสัปดาห์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ
4.ติดตามการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์นิเทศประจำหอผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยการร่วม conference กับนักศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง
5.ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th