KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 581/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 534/2557 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 เพื่อดำเนินการจัดงาน “งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดหลัก วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การใช้ประโยชน์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะทำงาน งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  คณะทำงาน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  คณะทำงาน
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2557                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th